Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Accessoirepartners

E-mail: klantenservice@accessoirepartners.nl

Website: www.accessoirepartners.nl


Definities

 1. Accessoirepartners: A+ Solutions, gevestigd te lisse onder KvK nr. 64048373.
 2. Klant: degene met wie Accessoirepartners een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Accessoirepartners en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Accessoirepartners.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.


Prijzen

 1. Alle prijzen die Accessoirepartners hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Accessoirepartners hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Accessoirepartners te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Accessoirepartners niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten

ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken

dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.


Betalingen en betalingstermijn

 1. Accessoirepartners mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen

bedrag verlangen.

De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.

Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat Accessoirepartners de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft

te stellen.

Accessoirepartners behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan

wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.


Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Accessoirepartners gerechtigd de wettelijke rente van

2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in

rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele

maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan Accessoirepartners.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Accessoirepartners zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van Accessoirepartners op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Accessoirepartners, dan is hij nog

steeds verplicht de afgesproken prijs aan Accessoirepartners te betalen.


Recht van reclame

Zodra de klant in verzuim is, is Accessoirepartners gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de

onbetaalde aan de klant geleverde producten.

Accessoirepartners roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Accessoirepartners, tenzij partijen hierover andere

afspraken maken.

De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.


Herroepingsrecht

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

het product niet is gebruikt

het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van

vrijetijdsbesteding betreft

het product geen los tijdschrift of losse krant is

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via klantenservice@accessoirepartners.nl,

indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Accessoirepartners, www.

accessoirepartners.nl, kan worden gedownload.

De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te

retourneren aan Accessoirepartners, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige

bestelling aan Accessoirepartners heeft geretourneerd, dan zal Accessoirepartners eventuele door de consument

betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de

consument terugbetalen.

De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Accessoirepartners voor zover de volledige bestelling

wordt geretourneerd.


Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan

komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.


Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Retentierecht

Accessoirepartners kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich

houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Accessoirepartners heeft voldaan, tenzij de

klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd

is aan Accessoirepartners.

Accessoirepartners is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het

gebruikmaken van zijn retentierecht.


Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Accessoirepartners te

verrekenen met een vordering op Accessoirepartners.


Eigendomsvoorbehoud

Accessoirepartners blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn

betalingsverplichtingen ten aanzien van Accessoirepartners op grond van wat voor met Accessoirepartners gesloten

overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd kan Accessoirepartners zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden

of anderszins bezwaren.

Indien Accessoirepartners een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en

heeft Accessoirepartners het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Levering vindt plaats bij Accessoirepartners, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Accessoirepartners het recht om zijn

verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan

Accessoirepartners kan tegenwerpen.


Levertijd

De door Accessoirepartners opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen

recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan

een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Accessoirepartners.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij Accessoirepartners niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn

aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.


Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan

plaatsvinden.


Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in


Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in

ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan

Accessoirepartners niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan

producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Accessoirepartners, bij gebreke waarvan

Accessoirepartners niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Bewaring

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een

eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening

van de klant.


Garantie

De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)

fabricage, constructie of materiaal.

De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,

aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de

oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen

partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de

macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


Ruilen

Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)

kaartjes

het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de

klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.


Vrijwaring

De klant vrijwaart Accessoirepartners tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door

Accessoirepartners geleverde producten en/of diensten.


Klachten

De klant dient een door Accessoirepartners geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken

op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant Accessoirepartners daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1

maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen Accessoirepartners uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan

op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Accessoirepartners in

staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat

Accessoirepartners gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Accessoirepartners.

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Accessoirepartners.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Accessoirepartners ook daadwerkelijk (tijdig)

bereikt.


Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Accessoirepartners een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk

voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Accessoirepartners verschuldigd zijn.


Aansprakelijkheid Accessoirepartners

Accessoirepartners is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is

veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Accessoirepartners aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die

voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Accessoirepartners is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade aan derden.

Indien Accessoirepartners aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.


Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Accessoirepartners vervalt in elk geval 12 maanden na de

gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in

artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.


Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Accessoirepartners toerekenbaar tekortschiet in de

nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de

ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Accessoirepartners niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan

ontbinding pas plaatsvinden nadat Accessoirepartners in verzuim is.

Accessoirepartners heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit

de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Accessoirepartners kennis heeft genomen van

omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

nakomen.


Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Accessoirepartners

in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Accessoirepartners kan worden toegerekend

in een van de wil van Accessoirepartners onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten

aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in

redelijk-heid niet van Accessoirepartners kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Accessoirepartners 1 of meer verplichtingen naar de klant niet

kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Accessoirepartners er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Accessoirepartners is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als

Accessoirepartners is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als

gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.


Wijziging algemene voorwaarden

Accessoirepartners is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Accessoirepartners zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.


Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van Accessoirepartners.

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.


Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat Accessoirepartners bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Accessoirepartners is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is

exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft.


Opgesteld op 31 augustus 2022.

AccessoirePartners.nl
Arjan Diepstraten
Sternhof 22
Lisse, Lisse


Tel.: 0252-203050
E-Mail: klantenservice@accessoirepartners.nl